Fotowoltaika z zerową stawką podatkową

Roczna ustawa podatkowa 2022 zawiera zmiany podatkowe dla sektora fotowoltaicznego (zerowa stawka podatkowa dla fotowoltaiki). Obejmuje to nowo wprowadzoną stawkę podatkową dla fotowoltaiki w wysokości 0% dla podatku od wartości dodanej (“VAT”), która jest stosowana pod pewnymi warunkami, np. do zakupu systemów fotowoltaicznych lub niezbędnych komponentów. Rozporządzenie nie jest ograniczone w czasie.

 

Do kogo ma zastosowanie zerowa stawka podatku na fotowoltaikę?

 • Ponieważ jest to niemieckie prawo podatkowe, adres rozliczeniowy i adres dostawy, a także lokalizacja systemu muszą znajdować się w Niemczech.
 • Stawka podatku fotowoltaicznego w wysokości 0% dotyczy wyłącznie operatora systemu fotowoltaicznego.
 • Dealerzy komercyjni, instalatorzy i odsprzedawcy otrzymają fakturę z 19% podatkiem VAT i będą mogli otrzymać jego zwrot jako podatek naliczony.
 • Zainstalowana moc nominalna systemu fotowoltaicznego jest lub będzie mniejsza niż 30 kWp zgodnie z MaStR.

 

Jakich produktów dotyczy zerowa stawka podatku na fotowoltaikę?

Zasadniczo sformułowanie w ustawie o VAT sprowadza się do następującego:

“dostawa modułów słonecznych […], w tym komponentów niezbędnych do działania systemu fotowoltaicznego oraz jednostek magazynujących wykorzystywanych do przechowywania energii elektrycznej wytworzonej przez moduły słoneczne […]”. (UStG 2022)

Zarządzanie finansami jest jednym z kluczowych elementów :

 • Falownik
 • Wspornik dachowy
 • System zarządzania energią
 • Kabel solarny
 • Gniazdo Wieland (gniazdo zasilające)
 • Odbiornik radiowy z kontrolą tętnień
 • Skrzynka zapasowa i
 • Sprzęt obsługujący zasilanie awaryjne

 

Jakie wymagania należy spełnić, aby uzyskać zerową stawkę podatku na fotowoltaikę?

Lokalizacja systemu znajduje się na lub w pobliżu prywatnych rezydencji, mieszkań oraz budynków publicznych i innych, które są wykorzystywane do działań służących dobru wspólnemu.

 

Jak wygląda proces składania zamówienia?

Zamówienie => Aktywuj pole wyboru przy kasie => Skorzystaj z zerowej stawki podatku na fotowoltaikę

Odpowiednie komponenty są oznaczone w sklepie AceFlex Shop stawką podatkową “bez 19%”. Można to rozpoznać po “excl. 19%”. Kwota podatku VAT zostanie wyświetlona w koszyku i przy kasie. Jeśli zaznaczysz pole wyboru “Wymogi zwolnienia z podatku VAT” w ostatnim kroku przy kasie, podatek VAT nie zostanie naliczony (z wyłączeniem jednostek kempingowych).

Mówiąc najprościej:

 • Umieść wybrane produkty w koszyku
 • W kasie zaznacz pole “Warunki zwolnienia z podatku VAT”.
 • Koszyk zakupów zostanie przeładowany, a podatek zostanie obniżony do 0% dla wszystkich kwalifikujących się produktów.

 

WAŻNA UWAGA PRZY PŁATNOŚCI ZA POMOCĄ PAYPAL LUB GOOGLE PAY:

Podatek VAT jest ponownie wyświetlany w koszyku zakupów PayPal lub Google Pay. Jest to błąd techniczny, nad którym nie mamy kontroli. Jeśli zaznaczyłeś to pole i w koszyku nie jest wyświetlany podatek VAT, PayPal lub Google Pay nie naliczy podatku VAT. Nawet jeśli jest to wyświetlane w koszyku za pomocą PayPal lub Google Pay. Następnie przelewana jest tylko kwota netto. Niestety nie mamy na to wpływu, jest to techniczny błąd wyświetlania PayPal i Google Pay.

 

Ponadto:

Przed lub po sfinalizowaniu zamówienia prosimy o wypełnienie
Form_MVAT_Exemption_AceFlex_GmbH
formularz.

Prosimy o przesłanie wypełnionego formularza pocztą elektroniczną na adres info@aceflex.de lub pocztą tradycyjną.

Adres firmy: AceFlex GmbH, Große Str. 28, 49134 Wallenhorst.

 

Wyciąg z ustawy o podatku od towarów i usług (UStG) § 12 Stawki podatkowe

(3) Podatek jest obniżony do 0 procent dla następujących transakcji:

1) dostawa modułów fotowoltaicznych na rzecz operatora systemu fotowoltaicznego, w tym komponentów niezbędnych do działania systemu fotowoltaicznego oraz jednostek magazynujących wykorzystywanych do przechowywania energii elektrycznej wytworzonej przez moduły fotowoltaiczne, jeżeli system fotowoltaiczny jest zainstalowany na prywatnych budynkach mieszkalnych, mieszkaniach oraz budynkach publicznych i innych budynkach wykorzystywanych do działalności służącej dobru wspólnemu lub w ich pobliżu. Wymogi zdania 1 uznaje się za spełnione, jeżeli zainstalowana moc brutto systemu fotowoltaicznego nie przekracza lub nie przekroczy 30 kilowatów (wartość szczytowa) zgodnie z głównym rejestrem danych rynkowych;

2) wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o których mowa w pkt 1, spełniających wymogi określone w pkt 1;

3. przywóz produktów określonych w pkt 1, które spełniają wymogi pkt 1;

4. instalacja systemów fotowoltaicznych i systemów magazynowania wykorzystywanych do przechowywania energii elektrycznej wytworzonej przez moduły słoneczne, jeżeli dostawa zainstalowanych komponentów spełnia wymogi określone w pkt 1.

Źródło: https://www.gesetze-im-internet.de/ustg_1980/__12.html

 

FAQ Federalne Ministerstwo Finansów “Środki VAT w celu promowania ekspansji systemów fotowoltaicznych”

Status: 23/06/2023

Jaka jest różnica między podatkiem VAT a podatkiem od sprzedaży?

Oba terminy oznaczają to samo. Termin VAT jest często używany potocznie, ponieważ odnosi się do opodatkowania wytworzonej wartości dodanej. Termin ten pojawia się również na niektórych fakturach lub paragonach. Jednak prawidłowym terminem technicznym w prawie podatkowym jest VAT, ponieważ opodatkowaniu podlega obrót towarami i usługami.

 

Jaką ulgę w podatku VAT zawiera roczna ustawa podatkowa 2022 dla systemów fotowoltaicznych?

§ 12 ust. 3 UStG stanowi, że od 1 stycznia 2023 r. podatek VAT nie będzie już naliczany od dostaw systemów fotowoltaicznych , jeśli są one instalowane na budynku mieszkalnym lub w jego pobliżu (zerowa stawka podatku). Rozporządzenie ma zastosowanie do wszystkich kluczowych komponentów systemu fotowoltaicznego, takich jak moduły fotowoltaiczne, falowniki i systemy magazynowania baterii. To samo dotyczy systemów fotowoltaicznych zainstalowanych na budynkach publicznych i innych budynkach wykorzystywanych do działalności służącej dobru wspólnemu( np. kluby).

 

Czy w przyszłości eksploatacja systemu fotowoltaicznego będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT?

Co do zasady, w przyszłości podatek VAT nie będzie już naliczany od energii elektrycznej wprowadzanej do sieci. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, w której operator systemu fotowoltaicznego odstąpi od stosowania tzw. rozporządzenia o małych przedsiębiorstwach (§ 19 UStG).

 

Kiedy rozporządzenie ma zastosowanie?

Zerowa stawka podatkowa będzie obowiązywać od 1 stycznia 2023 r. Jeśli system fotowoltaiczny został zakupiony tylko bez konieczności jego instalacji przez sprzedawcę, zależy to od tego, kiedy system fotowoltaiczny został w pełni dostarczony. Jeśli jednak sprzedawca musi również zainstalować system fotowoltaiczny, decydującym czynnikiem jest moment, w którym system jest w pełni zainstalowany. W przypadku jednolitej dostawy pracy decydujący jest czas odbioru, który regularnie pokrywa się z czasem uruchomienia.

W głównym przypadku zastosowania znormalizowanej dostawy pracy systemu fotowoltaicznego podłączonego do publicznej sieci elektroenergetycznej, czas wykonania zbiega się z (regularnym) podłączeniem do publicznej sieci elektroenergetycznej.

 

Czy rozporządzenie ma również zastosowanie do istniejących systemów?

Zerowa stawka podatku ma zastosowanie wyłącznie do systemów fotowoltaicznych dostarczonych/zainstalowanych po 1 stycznia 2023 r. Retroaktywne zastosowanie do istniejących instalacji nie jest możliwe.

A co z systemami fotowoltaicznymi zintegrowanymi z budynkiem (tzw. systemy dachowe) i systemami fotowoltaicznymi zintegrowanymi z dachem (elementy solarne, które działają jak dachówki i mogą jednocześnie generować energię elektryczną jako moduły solarne, tzw. dachówki solarne)?

Przepisy dotyczące zerowej stawki podatkowej mają zastosowanie zarówno do systemów fotowoltaicznych zintegrowanych z dachem, jak i zintegrowanych z budynkiem.

W przypadku dostawy zintegrowanego z budynkiem systemu fotowoltaicznego w ramach renowacji dachu, zerowej stawce podatkowej podlegają wyłącznie koszty, które można konkretnie przypisać do zintegrowanego z budynkiem systemu fotowoltaicznego (koszty specyficzne systemu fotowoltaicznego). Koszty związane z ogólną konstrukcją dachu nie podlegają zerowej stawce podatkowej.

A co z dłuższym czasem dostawy? Co oznacza ulga podatkowa, jeśli zamówiłem już system fotowoltaiczny, ale jeszcze go nie otrzymałem?

Decydującą datą jest data dostawy lub instalacji systemu fotowoltaicznego (patrz pytanie 4). Jeśli data ta przypada po 31 grudnia 2022 r., podatek VAT nie jest należny. Nie musi to jednak oznaczać, że należy zapłacić niższą cenę zakupu. Zależy to od umowy i ustaleń poczynionych ze sprzedawcą w indywidualnym przypadku.

 

Co się stanie, jeśli rozbuduję istniejący system?

Jeśli rozszerzenie (np. dostawa/instalacja systemu magazynowania baterii lub innych istotnych komponentów jako dodatek do starego systemu) ma miejsce po 1 stycznia 2023 r., nie jest należny podatek VAT od zakupu komponentów, w tym instalacji.

 

Czy operator instalacji fotowoltaicznej nadal musi rejestrować się w urzędzie skarbowym?

Wprowadzając energię elektryczną do sieci, operator instalacji fotowoltaicznej jest przedsiębiorcą w rozumieniu UStG. W związku z tym musi on – podobnie jak wszyscy inni przedsiębiorcy – zarejestrować się do celów podatkowych w urzędzie skarbowym.

Ze względu na zmniejszenie biurokracji i wydajności administracyjnej można jednak zrezygnować ze zgłoszenia rozpoczęcia działalności zarobkowej zgodnie z § 138 ust. 1 AO i złożenia kwestionariusza rejestracji podatkowej zgodnie z § 138 ust. 1b AO we właściwym urzędzie skarbowym, jeżeli operatorzy instalacji fotowoltaicznych są przedsiębiorcami w rozumieniu § 15 EStG, których działalność ogranicza się do eksploatacji systemów fotowoltaicznych uprzywilejowanych zgodnie z § 3 (72) EStG, działalność ogranicza się wyłącznie do eksploatacji systemu fotowoltaicznego w rozumieniu § 12 (3) (1) zdanie 1 UStG i zastosowanie mają przepisy dotyczące małych przedsiębiorstw zgodnie z § 19 UStG.

 

Zobacz także okólnik BMF w sprawie opodatkowania operatorów niektórych małych systemów fotowoltaicznych.

 

Czy zerowa stawka podatku ma również zastosowanie do wynajmu sprzętu oraz umów leasingu i sprzedaży ratalnej?

Wynajem systemów fotowoltaicznych nie stanowi dostawy systemów fotowoltaicznych i w związku z tym podlega standardowej stawce podatkowej.

Z kolei umowy leasingu lub sprzedaży ratalnej mogą być klasyfikowane jako dostawa lub inna usługa na mocy przepisów o podatku VAT, w zależności od ich specyficznej struktury. Zerowa stawka podatku może być stosowana wyłącznie do dostaw. We wszystkich innych przypadkach zastosowanie ma standardowa stawka podatku.

Porozumienia umowne między umawiającymi się stronami mają decydujące znaczenie dla wytyczenia granic. Należy wziąć pod uwagę termin, warunki płatności i możliwe kombinacje z innymi elementami usługi itp.

W związku z tym uznaje się, że dostawa miała miejsce, na przykład, jeśli w umowie uzgodniono automatyczne przeniesienie własności na koniec okresu obowiązywania umowy. Jeżeli umowa przyznaje leasingodawcy lub leasingobiorcy opcję w odniesieniu do przeniesienia własności, należy również założyć dostawę, jeżeli w oparciu o obiektywnie ocenione okoliczności indywidualnego przypadku żadna inna decyzja nie ma sensu ekonomicznego niż przeniesienie lub nabycie własności przedmiotu leasingu na koniec okresu obowiązywania umowy.

 

Czy nadal mogę otrzymać zwrot podatku VAT z urzędu skarbowego przy zakupie systemu fotowoltaicznego?

W związku z wprowadzeniem zerowej stawki podatku, VAT nie będzie już wykazywany na fakturach od 1 stycznia 2023 r. (stawka podatku 0%). W związku z tym w przyszłości nie będzie już możliwe ani konieczne uzyskanie zwrotu podatku VAT z urzędu skarbowego (podatku naliczonego). Oznacza to, że nie trzeba już odstępować od przepisów dotyczących małych przedsiębiorstw (§ 19 UStG), aby uniknąć niekorzystnych skutków finansowych.

Odliczenie podatku naliczonego jest nadal możliwe w przypadku systemów fotowoltaicznych dostarczonych/zainstalowanych przed 1 stycznia 2023 r.

 

Czy systemy fotowoltaiczne o wartości wyjściowej powyżej 30 kW (szczytowej) są również objęte zerową stawką podatku?

Tak. Systemy fotowoltaiczne na budynkach mieszkalnych lub w ich pobliżu są zawsze preferowane. Systemy fotowoltaiczne o mocy ponad 30 kW (szczytowej) są zatem również preferowane, np. w większych budynkach mieszkalnych.

 

Czy od zakupu elektrowni balkonowych należy zapłacić podatek VAT?

Systemy podłączone do sieci i systemy stacjonarne niepodłączone do sieci (tzw. systemy autonomiczne) podlegają zerowej stawce podatkowej. Dla uproszczenia można założyć, że moduły słoneczne o mocy 300 W i większej są używane w systemach podłączonych do sieci lub stacjonarnych systemach autonomicznych. Obejmuje to również tak zwane elektrownie balkonowe o mocy 300 W i większej, tj. moduły słoneczne, które są instalowane na balkonie i zwykle podłączane do gniazdka. Przenośne moduły słoneczne (np. do celów kempingowych) o mocy wyjściowej mniejszej niż 300 W nie są objęte gwarancją.

Czy zerowa stawka podatku ma również zastosowanie do magazynowania baterii, systemów zarządzania energią lub np. falowników i niezbędnej modernizacji szafy licznikowej?

Tak, rozporządzenie obejmuje dostawę lub instalację systemów magazynowania baterii i wszystkich komponentów niezbędnych do działania systemu fotowoltaicznego. Obejmuje to również niezbędne odnowienie lub rozszerzenie szafy licznikowej oraz dostawę i instalację systemu zarządzania energią.

Systemy magazynowania energii w akumulatorach podlegają zerowej stawce podatkowej, jeśli systemy magazynowania energii w akumulatorach są przeznaczone do magazynowania energii elektrycznej z preferowanych modułów słonecznych w konkretnym zastosowaniu. Można to założyć, jeśli system magazynowania ma pojemność użytkową wynoszącą co najmniej 5 kWh. Jeśli (mobilny) system magazynowania nie spełnia tego wymogu, podlega zerowej stawce podatkowej, jeśli w indywidualnych przypadkach można udowodnić, że jest on wykorzystywany wyłącznie do magazynowania energii elektrycznej z dotowanych modułów słonecznych.

Czy naprawa systemów fotowoltaicznych będzie w przyszłości podlegać podatkowi VAT?

Preferowana jest również wymiana i instalacja wadliwych komponentów systemu fotowoltaicznego. Z drugiej strony, czyste naprawy bez jednoczesnej dostawy części zamiennych nie są preferowane.

 

A co z umowami gwarancyjnymi lub umowami serwisowymi?

Umowy gwarancyjne i serwisowe nadal podlegają 19-procentowemu podatkowi VAT.

 

Czy prywatnie zużyta energia elektryczna z systemów fotowoltaicznych musi być opodatkowana?

W przeszłości operatorzy zazwyczaj przypisywali swoje systemy fotowoltaiczne do spółki, aby móc dokonać pełnego odliczenia podatku naliczonego. W rezultacie prywatnie zużyta energia elektryczna musiała zostać opodatkowana jako tzw. nieodpłatne przekazanie wartości. Zasadniczo ma to również zastosowanie do systemów fotowoltaicznych, które zostały nabyte przed 1 stycznia 2023 r. i nadal znajdują się w firmie. Zobacz jednak pytanie 18 dotyczące możliwego usunięcia systemu fotowoltaicznego z firmy.

W przypadku systemów fotowoltaicznych nabytych z zerową stawką podatkową, wymogi prawne dotyczące nieodpłatnego przeniesienia wartości nie są jednak spełnione. W związku z tym prywatnie zużyta energia elektryczna nie musi być opodatkowana w takich przypadkach, nawet jeśli system fotowoltaiczny został przydzielony firmie.

 

Czy system fotowoltaiczny może zostać usunięty z firmy?

Składnik aktywów musi zostać usunięty ze spółki, jeśli nie będzie już wykorzystywany do celów spółki w przyszłości. Dotyczy to systemów fotowoltaicznych, jeśli oczekuje się, że ponad 90% wytworzonej energii elektrycznej zostanie w przyszłości wykorzystane do celów prywatnych. Ze względu na uproszczenie, należy to założyć w szczególności, jeśli część energii elektrycznej wytwarzanej przez system fotowoltaiczny jest przechowywana na przykład w akumulatorze. To samo dotyczy sytuacji, gdy wytworzona energia elektryczna jest wykorzystywana do ładowania prywatnego pojazdu elektrycznego, do obsługi pompy ciepła w prywatnym gospodarstwie domowym lub do niekomercyjnej działalności podmiotu prawnego prawa publicznego.

Usunięcie systemu fotowoltaicznego z firmy podlega zerowej stawce podatkowej, jeśli system spełnia odpowiednie wymagania (patrz również pytanie 2).

Usunięcie systemu fotowoltaicznego, który podlega wyżej wymienionej zasadzie uproszczenia, jest opcją dla operatora. Skorzystanie z tego prawa wyboru musi zostać przez niego udokumentowane.

 

Czy po usunięciu instalacji fotowoltaicznej nadal możliwe jest odliczenie podatku naliczonego?

Po usunięciu systemu fotowoltaicznego odliczenie podatku naliczonego od dostaw lub innych usług związanych z systemem fotowoltaicznym (np. napraw) jest możliwe tylko proporcjonalnie. Decydującym czynnikiem jest faktyczna proporcja wykorzystania do celów działalności gospodarczej w czasie, który jest decydujący dla odliczenia podatku naliczonego. Proporcja wykorzystania biznesowego założona dla wycofania nie jest już wtedy decydująca. Podatek naliczony bezpośrednio związany z działalnością gospodarczą (np. koszty doradztwa podatkowego związane z przygotowaniem deklaracji VAT) podlega pełnemu odliczeniu.
Jeśli przedsiębiorca stosuje przepisy dla małych firm, odliczenie podatku naliczonego jest wykluczone.

 

Czy zerowa stawka podatku na dostawę, wewnątrzwspólnotowe nabycie, import i instalację niektórych systemów fotowoltaicznych, ich akcesoriów i systemów magazynowania jest ograniczona w czasie?

Nie, rozporządzenie nie jest ograniczone czasowo.

 

Źródło: https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/FAQ/foerderung-photovoltaikanlagen.html

 

Więcej informacji

Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji 12.18 Dekretu w sprawie stosowania VAT.

AceFlex GmbH hat 4,78 von 5 Sternen 1470 Bewertungen auf ProvenExpert.com

Produkt-Anfrage